lat
Privātais kabinets
Pakalpojumi un tarifi Par kompāniju Jaunumi Kontakti Dokumentācija
- SIA „TELEGRUPA BALTIJĀ” PAKALPOJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie SIA „Telegrupa Baltijā” (turpmāk – “TB“) Pakalpojumu lietošanas noteikumi” (turpmāk – ”Noteikumi”) nosaka kārtību, kādā TB sniedz, bet Abonents saņem, lieto un norēķinās par ”TB” sniegtajiem fiksēto sakaru pakalpojumiem un Līgumā norādītajiem Papildus pakalpojumiem (turpmāk – „pakalpojumi”).

1.2. Noteikumi ir saistoši visiem Abonentiem un Pakalpojumu lietotājiem.

1.3. Noteikumi ir ”Līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem”, kas noslēgts starp ”TB” un Līgumā norādīto Abonentu, (turpmāk un iepriekš – „Līgums”), neatņemama sastāvdaļa. Abonents (turpmāk un iepriekš – „Abonents”) ir persona, kas kā Abonents ir norādīta Līgumā.

1.4. Ja ”TB” nav noteikusi pretējo, Noteikumi ir piemērojami visiem pakalpojumiem, kas Abonentam tiek sniegti saskaņā ar Līgumu.

1.5. Šajos Noteikumos Minimālā termiņa līgums (turpmāk – „Minimālā termiņa līgums”) nozīmē Līgumu, saskaņā ar kuru Abonentam ir pienākums lietot Līgumā noteiktos pakalpojumus ne mazāk kā Līgumā noteikto laiku. Beztermiņa līgums ir līgums, kas nenosaka Abonentam pienākumu lietot pakalpojumus noteiktu laiku.

2. Līguma darbības laiks

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līguma laušanai šajos Noteikumos un Līgumā paredzētajā kārtībā.

2.2. Ja Abonents ir noslēdzis Minimālā termiņa līgumu, Abonents apņemas izmantot pakalpojumus visu Līgumā noteikto laiku, izņemot laiku, kad pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā.

2.3. Gadījumā, ja Abonents ir noslēdzis ar ”TB” divus vai vairāk publisko sakaru abonenta līgumus, pušu attiecības tiek noteiktas saskaņā ar pēdējā noslēgtā Līguma noteikumiem. Ja puses nevienojas citādi, šis noteikums nav piemērojams Līgumu noteikumiem par izvēlēto maksājumu plānu, norēķinu kārtību un sniedzamo pakalpojumu kopumu un apjomu

3. Pakalpojumu pasūtīšana un sniegšana.

3.1. Pakalpojumu sniegšana Abonentam tiek uzsākta 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tam, kad Abonents ir parakstījis Līgumu un ir samaksājis “TB” pieslēguma maksu un citus Abonenta izvēlētajā maksājuma plānā paredzētos maksājumus, ja tādi ir paredzēti. “TB” ir tiesības nesniegt Abonentam pakalpojumus vai atlikt to sniegšanu, ja Abonents ir norādījis nepareizus datus, kā arī citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumos. Ja Abonents nav izpildījis saistības, kas paredzētas citos ar “TB” noslēgtos līgumos, pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta tikai pēc “TB” pieņemama nodrošinājuma par pienācīgu saistību izpildi saņemšanas.

3.2. Papildus pakalpojumu (turpmāk – „Papildus pakalpojumi”) sniegšana Abonentam tiek uzsākta 2 (divu) darba dienu laikā no Papildus pakalpojuma pasūtīšanas dienas, ja tam nav tehnisku šķēršļu. Papildus pakalpojumu pasūtīšanas kārtība tiek noteikta konkrētā pakalpojuma aprakstā, ar kuru Abonents var iepazīties “TB” servisa centros un/vai piezvanot uz “TB” Klientu apkalpošanas nodaļu.

3.3. Bojājumu novēršana (turpmāk – „Papildus darbi”): Iekārtu bojājumu, kas radušies Abonenta vainas dēļ, remonts tiek veikts par maksu. Minimāla izsaukuma stunda maksā 20,00 EUR (divdesmit euro) bez PVN, katrā nākamā attiecīgi pēc tarifikācijas – 1stundas darbs - 20,00 EUR.

4. Pakalpojumu apjoms un kvalitāte.

4.1. Pakalpojumi tiek sniegti visu diennakti visā “TB” elektronisko sakaru tīkla.

4.2. “TB” nodrošina, ka sniedzamo pakalpojumu kvalitāte atbilst prasībām, kas šādiem pakalpojumiem noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Abonents par sakaru traucējumiem var paziņot, piezvanot uz tālruņa numuru 67799888. Sakaru traucējumi tiek novērsti pēc iespējas īsākā laikā. “TB” vainas dēļ notikušie traucējumi tiek novērsti bezmaksas ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā. Abonenta vainas dēļ notikušie traucējumi tiek novērsti saskaņā ar Līguma 3.3.punkta nosacījumiem.

4.3. “TB” apņemas veikt “TB” elektronisko sakaru tīklu profilakses darbus mazākā tīkla noslogojuma laikā.

5. Abonenta lietojamās iekārtas.

5.1. Iekārtas tiek uzstādītas tikai TB pakalpojumu sniegšanai. Abonents apņemas Iekārtas izmantot tādiem mērķiem, kādiem tās ir paredzētas, saudzīgi izturēties pret tām un uzturēt labā lietošanas kārtībā visu lietošanas laiku. Abonents nedrīkst pārvietot Iekārtas bez TB rakstveida piekrišanas.

5.2. Visā Iekārtu lietošanas laikā saglabājas TB īpašuma tiesības uz Iekārtām un līdz ar to Abonentam nav tiesību atsavināt, apgrūtināt vai jebkādā citā veidā aizskart TB īpašuma tiesības uz Iekārtām. Ja Abonents nepilda šajā punktā minēto pienākumu, tad Abonents apzinās, ka tāda darbība tiek kvalificēta kā TB īpašuma piesavināšanās.

5.3. Abonents 3 (trīs) dienu laikā pēc pirmā TB pieprasījuma un/vai sakarā ar šī līguma un/vai pielikuma izbeigšanu nodod Iekārtas TB, parakstot attiecīgo pieņēmšanas-nodošānas aktu.

5.4. Ja Abonents jebkādu iemeslu dēļ nevar nodot TB atpakaļ Iekārtas, tad Abonents izmaksā iekārtu pieņēmšanas-nodošānas aktā piefiksēto vērtību 5 (piecu) dienu laikā. Ja Abonents neizmaksā norādīto summu 5 (piecu) dienu laikā, tad viņš ne tikai izmaksā iekārtu pieņēmšanas-nodošānas aktā piefiksēto vērtību, bet arī maksā TB līgumsodu 1.5% apmērā no iekārtu pieņēmšanas-nodošānas aktā piefiksētās vērtības par katru kavējuma dienu, taču kopsummā ne vairāk par iekārtu pieņēmšanas-nodošānas aktā piefiksēto vērtību.

5.5. Ja iekārtas tiek nodotas bojātas, Abonents apņemas pilnā apmērā atlīdzināt TB radušos zaudējumus. Iekārtu bojājuma vai zaudējuma vērtības aprēķins tiek noteikts pēc attiecīgās iekārtas vērtības uz bojājuma vai zaudējuma brīdi. Iekārtas remonta gadījumā, kas radušies abonenta vainas dēļ, Abonents apņemas veikt remonta apmaksu pilnā apmērā un samaksāt par izsaukumu saskaņā ar Līguma 3.3.punktu. 20,00 EUR (divdesmit euro).

5.6. Ja Abonents nodot iekārtas vēlāk nekā tas noteikts šajos noteikumos 5.3 punktā, tad Abonents maksā TB līgumsodu 1.5% apmēra no katras nenodotās iekārtas piefiksētās vērtības par katru dienu, kad konkrēta iekārta nav nodota, taču kopsummā ne vairāk par iekārtu pieņēmšanas-nodošānas aktā piefiksēto vērtību.

6. Pieslēguma numura piešķiršana.

6.1. “TB” piešķir Abonentam pieslēguma numuru, kas tiek lietots pieslēgumam “TB” elektronisko sakaru tīklam, izmantojot publiskā interneta pieslēgumu. Abonentam, noslēdzot Līgumu, ir tiesības izvēlēties pieslēguma numuru no viņam piedāvātā pieslēguma numuru saraksta. “TB” ir tiesības pieprasīt atlīdzību par attiecīgā pieslēguma numura piešķiršanu. Abonentam ir tiesības jebkurā laikā mainīt pieslēguma numuru uz citu, izvēloties to no “TB” izsniegtā pieslēguma numuru saraksta. “TB” ir tiesības pieprasīt atlīdzību par pieslēguma numura nomaiņu “TB” noteiktajā un tajā brīdī spēkā esošajā kārtībā un apmērā.

6.2. “TB” nav tiesību vienpusēji mainīt Abonenta pieslēguma numuru, izņemot gadījumu, kad tiek mainīts numerācijas plāns. Par Abonenta pieslēguma numura maiņu “TB” apņemas paziņot Abonentam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

7. Datu apstrāde

7.1. Noslēdzot Līgumu, Abonentam ir pienākums sniegt Līgumā norādīto informāciju. “TB” ir tiesības pieprasīt Abonentam papildus informāciju par Abonentu, ja šāda informācija ir nepieciešama Līguma noslēgšanai vai pakalpojumu sniegšanai vai ja tās pieprasīšanu vai saņemšanu paredz spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. Abonents atbild par viņa sniegtās informācijas pareizību. “TB” var pieprasīt iesniegt informācijas pareizību apliecinošus dokumentus.

7.2. Abonentam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt “TB” par izmaiņām “TB” iesniegtajā informācijā par Abonentu. “TB” saistības, kas ir izpildītas, pamatojoties uz pēdējiem Abonenta sniegtajiem datiem, tiek uzskatītas par pienācīgi izpildītām.

7.3. Parakstot Līgumu, Abonents piekrīt, ka Abonenta dati, ieskaitot Abonenta personas datus un Abonenta identifikācijas (personas) kodus, kā arī ar Abonentu saistītie noslodzes dati var tikt apstrādāti pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un apmaksas mērķiem, maksas uzskaitei par sniegtajiem pakalpojumiem, pretenziju izskatīšanai, personas maksātspējas izvērtēšanai, parādsaistību administrēšanai un piedziņai un citiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos atļautiem mērķiem.

7.4. Ja Abonents tam ir piekritis, izdarot atzīmi par piekrišanu Līgumā vai kā citādi, ”TB” ir tiesības apstrādāt Abonenta datus, kā arī ar Abonentu saistītus noslodzes datus tiešajām tirgus izpētēm un pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanai, izpaust Abonenta datus un ar Abonentu saistītus plūsmas datus trešajām personām, kā arī veikt Abonenta datu un ar Abonentu saistīto noslodzes datu apstrādi, lai tos publicētu un izmantotu komerciāliem nolūkiem.

7.5. „TB“ Noteikumu 7.3. punktā norādītajā nolūkā var apstrādāt sekojošus noslodzes datus: telekomunikāciju notikuma datums un laiks, Abonenta pieslēguma numurs, saņēmēja zvana numurs, zvana ilgums, IP adreses, datu apjoms, telekomunikāciju notikuma atzīmes.

7.6. Abonentu apkalpošanas kvalitātes kontroles vajadzībām “TB” ir tiesības fiksēt Abonenta sarunas ar “TB” Klientu apkalpošanas nodaļas konsultantu.

7.7. “TB” nodrošina sakaru noslēpumu un Abonenta datu aizsardzību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.8. Abonenta dati (vārds, uzvārds, fiksētā pieslēguma numurs un adrese) ir publiski pieejami, ja Abonents Līgumā vai rakstiskā iesniegumā ”TB” ir norādījis, ka tas vēlas, lai viņa dati tiktu iekļauti publiski pieejamā Abonentu sarakstā. Abonentam ir tiesības lūgt publiskot arī citus viņa datus.

7.9. Abonentam, iesniedzot personu apliecinošu dokumentu, ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un pieprasīt izlabot nepareizus, neizsmeļošus, neprecīzus savus personas datus.

7.10. Ja Abonents neapmaksā rēķinu noteiktajā termiņā vai pilnā apmērā, ”TB”, kā kreditoram, lai aizsargātu savas intereses, ir tiesības nodot Abonenta datus trešajām personām, veicot parādu piedzīšanu, vai sniegt šos datus izsludināšanai publiski pieejamos parādnieku sarakstos.

7.11. Abonents var pieprasīt detalizētu informāciju par viņam piešķirtajiem pakalpojumiem (zvanu izdruku). Noslēdzot papildus vienošanos, Abonents var saņemt paplašinātas formas rēķinu (Detalizētu rēķinu), kurā ir atspoguļota detalizēta informācija par Abonentam sniegtiem pakalpojumiem.

7.12. “TB” ir tiesības pieprasīt atlīdzību par zvanu izdrukām, detalizētiem rēķiniem un citas informācijas sniegšanu Abonentam.

8. Cenas

8.1. Abonentam sniegtie pakalpojumi ir apmaksājami saskaņā ar Abonenta izvelēto maksājumu plānu un tajā norādītiem pakalpojumu tarifiem un likmēm. Abonentam piemērojamais maksājumu plāns un Līguma noslēgšanas laikā spēkā esošie pakalpojumu tarifi un likmes tiek norādīti maksājumu plāna aprakstā.

8.2. Abonents var jebkurā laikā lūgt mainīt maksājumu plānu uz citu tās pašas kategorijas klientiem tajā brīdī pieejamu maksājumu plānu, piezvanot uz “TB” Klientu apkalpošanas nodaļu vai atsūtot paziņojumu pa faksu, “TB” pakalpojumu servisa centrā vai pie “TB” dīleriem. Ja Abonents ir noslēdzis Minimālā termiņa līgumu, Līgumā noteiktā minimālā pakalpojumu lietošanas termiņa laikā “TB” ir tiesības noraidīt Abonenta lūgumu par maksājumu plāna maiņu, ja Abonentam ir piešķirta atlaide iekārtām vai pakalpojumiem, vai ja puses ir rakstiski vienojušās par citiem maksājumu plāna piemērošanas noteikumiem, kas maksājuma plāna nomaiņas gadījumā vairs nevar tikt izpildīti.

8.3. Pakalpojumu maksājumu plāns tiek mainīts tikai tajā gadījumā, ja Abonents ir pilnībā norēķinājies par sniegtajiem pakalpojumiem un nav pārkāpis citus Noteikumus.

8.4. “TB” ir tiesības pieprasīt samaksu par Abonentam sniegtiem Papildus pakalpojumiem saskaņā ar tajā brīdi spēkā esošajiem izcenojumiem. Abonents var iegūt informāciju par spēkā esošajiem tarifiem un citiem maksājumiem, piezvanot uz “TB” Klientu apkalpošanas nodaļu.

9. Samaksa par Pakalpojumiem.

9.1. “TB” apņemas izsniegt Abonentam rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem. Maksa par ārvalstu sarunām var tikt iekļauta nākamā mēneša rēķinā.

9.2. “TB” izsniedz Abonentam tikai vienu rēķinu, neatkarīgi no Abonenta rīcībā esošo pieslēguma numuru un noslēgto Līgumu skaita, izņemot gadījumus, kad atšķiras rēķinu piegādes adreses vai maksājumu veidi.

9.3. Rēķinu ”TB” nosūta Abonentam uz Līgumā norādīto pasta adresi vai, pamatojoties uz Abonenta iesniegumu – elektroniski uz Abonenta norādīto e-pasta adresi.

9.4. Abonenta rēķinā “TB” ir tiesības norādīt arī summas, kas Abonentam ir jāmaksā par tādiem Abonentam sniegtajiem pakalpojumiem un precēm, kas nav norādītas Līgumā, kā arī par trešo personu Abonentam sniegtajiem pakalpojumiem un precēm.

9.5. Abonentam ir pienākums samaksāt par iepriekšējā kalendārajā mēnesī viņam sniegtajiem pakalpojumiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, ja rēķinā nav norādīts cits samaksas termiņš. Samaksa par pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar Abonenta izvēlēto maksājumu plānu un pakalpojumu sniegšanas dienā spēkā esošajiem tarifiem.

9.6. Ja Abonents nav saņēmis kārtējo rēķinu vismaz 5 (piecas) dienas pirms kārtējā maksājuma termiņa beigām, Abonentam ir pienākums vērsties “TB” Klientu apkalpošanas centrā personīgi vai piezvanot uz “TB” Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numuru un norēķināties par viņam sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar no “TB” saņemto rēķina kopiju vai telefoniski saņemto informāciju. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Abonentu no pienākuma norēķināties par viņam sniegtajiem pakalpojumiem. Ja rēķini Abonentam tiek nosūtīti elektroniski, pienākums pierādīt, ka rēķins nav saņemts, ir Abonentam.

9.7. Abonents piekrīt, ka “TB” sagatavo Abonenta rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem elektroniski un bez paraksta.

9.8. “TB” ir tiesības pieprasīt maksājumu avansā vai citu saistību izpildes nodrošinājumu, ja:

9.8.1. saskaņā ar Abonenta lūgumu tiek mainīts Abonenta izvēlētais maksājumu plāns;

9.8.2. Abonents nav apmaksājis rēķinu noteiktajā termiņā vai pilnā apmērā;

9.8.3. Abonents pārsniedz pakalpojumu kredīta limitu;

9.8.4. Abonentam sniegtajiem pakalpojumiem vai pārdotajām iekārtām tiek piemērotas atlaides;

9.8.5. Abonents nav Latvijas Republikas rezidents;

9.8.6. citos Noteikumos, Līgumā un/vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

9.9. Ja Abonents nokavē viena tekošā mēneša samaksas termiņu, Abonentam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,2 procentus apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, taču kopumā ne vairāk par 10 procentiem no neapmaksātās summas. Nokavējumu procentu summa tiek iekļauta nākamajos rēķinos. Ja Abonents kavē tekošo rēķinu apmaksu jau par diviem izstādītiem pakalpojumu sniegšanas mēnešiem, TB ir tiesības soda procentu likmi mainīt no 0.2 uz 0.5 soda procentiem par katru kavējuma dienu un nodot Abonenta parādu piedziņai trēšām personām.

9.10. ”TB” ir tiesības pieprasīt no Abonenta segt visus izdevumus, kas saistīti ar parāda piedzīšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, izdevumus, kas saistīti ar parāda prasības piegādi Abonentam, parāda prasības celšanu tiesā un trešo personu starpniecību.

9.11. Ja Abonentam ir vairāki parādi “TB”, “TB” ir tiesības saņemto summu izlietot, lai segtu Abonenta parādus “TB” noteiktajā maksājumu secībā. Maksājumu secību “TB” nosaka brīvi pēc sava ieskata.

9.12. Abonenta maksājums tiek uzskatīts par saņemtu, kad attiecīgā summa ir ieskaitīta “TB” kontā vai kad Abonents iesniedz “TB” maksājumu apliecinošu dokumentu.

9.13. Abonentam ir tiesības maksāt par pakalpojumiem avansā.

10. Kredīta limits

10.1. “TB” ir tiesības noteikt Abonentam sniedzamo pakalpojumu kredīta limitu. Piešķirtais sākotnējais pakalpojumu kredīta limits tiek norādīts Līgumā. Gadījumā, ja Abonents ir noslēdzis ar ”TB” divus vai vairāk Līgumus, izrakstītajā rēķinā tiek noteikts viens kopējais pakalpojumu kredīta limits visiem rēķinā norādītajiem pieslēguma numuriem.

10.2. Pakalpojumu kredīta limits var tikt mainīts, ņemot vērā Abonenta pakalpojumu izmantošanas termiņu, saistību izpildi un informāciju par Abonenta maksātspēju. Abonents par izmaiņām pakalpojumu kredīta limitā tiek informēts rakstiski Abonentam nosūtītajā rēķinā vai izmantojot pašapkalpošanās iespēju “TB” mājas lapā internetā.

10.3. Abonents var izvēlēties mazāku pakalpojumu kredīta limitu nekā „TB” piedāvātais kredīta limits, taču tam ir jābūt saprātīgam un pamatotam. Iesniegums par kredīta limita maiņu iesniedzams rakstiski vai atsūtot paziņojumu pa faksu.

10.4. Abonentam pašam ir pienākums kontrolēt izmantoto pakalpojumu izmaksas un to atbilstību noteiktajam kredīta limitam.

10.5. “TB” ir tiesības (bet nav pienākums) ierobežot pakalpojumu sniegšanu Abonentam, ja ir sasniegts vai pārsniegts Abonenta kredīta limits, un/vai ierobežot pakalpojumu sniegšanu vēlāk jebkurā laikā pēc kredīta limita pārsniegšanas.

11. Pakalpojumu pārtraukšana un ierobežošana

11.1. Abonents ir tiesīgs lūgt „TB” pārtraukt pakalpojumu sniegšanu uz laiku, kas nevar pārsniegt 3 (trīs) mēnešus gada laikā. Ja ir noslēgts Minimālā termiņa līgums, Abonents var lūgt pārtraukt pakalpojumu sniegšanu tikai tad, ja viņš ir nepārtraukti izmantojis “TB” pakalpojumus visā Līgumā paredzētajā Abonenta minimālajā pakalpojumu izmantošanas termiņā vai ir samaksājis depozītu “TB” noteiktajā apmērā. Pēc Abonenta lūguma uz laiku pārtrauktu pakalpojumu sniegšana tiek atjaunota, pamatojoties uz Abonenta iesniegumu, pēc tam, kad Abonents ir samaksājis “TB” noteikto maksu par pieslēguma atjaunošanu un pieslēguma numura rezervāciju, ja ”TB” tādu ir noteikusi.

11.2. “TB” ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot pakalpojumu sniegšanu Abonentam, ja:

11.2.1. sniegto pakalpojumu summa pārsniedz Abonenta iemaksāto summu (tajos gadījumos, kad par pakalpojumiem tiek iekasēts avanss);

11.2.2. tiek pārsniegts Abomemta kredīta limits;

11.2.3. Abonents nav apmaksājis rēķinu noteiktajā termiņā vai pilnā apjomā;

11.2.4. Abonents ir norādījis nepareizus personiskos datus vai tos nav norādījis vispār;

11.2.5. Abonents ir novirzījis citu telekomunikāciju operatoru vai pakalpojumu sniedzēju sakaru plūsmas “TB” elektronisko sakaru tīklā vai Abonenta ierosinātu sakaru plūsmu caur “TB” sakaru tīklu uz citiem tīkliem, vai ir radījis traucējumus “TB” elektronisko sakaru tīkla darbībai. Šis pārkāpums tiek uzskatīts par būtisku Līguma pārkāpumu;

11.2.6. “TB” veic nepieciešamos būvniecības, tīkla uzturēšanas, apkopes vai profilakses darbus;

11.2.7. Abonents izmanto pakalpojumus, pārkāpjot Līgumu, Noteikumus vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, vai izmanto iekārtas, kas neatbilst šajos Noteikumos paredzētajām prasībām;

11.2.8. Citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

11.3. Ja Abonents nenovērš Noteikumu 11.2. punktā minētu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Abonentam nosūtīts rakstisks brīdinājums un/vai SMS īsziņa par to, ka pārkāpuma nenovēršanas gadījumā “TB” izbeigs pakalpojumu sniegšanu Abonentam, “TB” ir tiesības pārtraukt viena vai vairāku pakalpojumu sniegšanu Abonentam bez papildus brīdinājuma izteikšanas.

11.4. Ja Abonents ir novērsis pieļauto pārkāpumu, pakalpojumu sniegšana tiek atjaunota 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tam, kad ir saņemta pamatota informācija par pārkāpuma novēršanu. Atjaunojot Abonenta vainas dēļ pārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, “TB” ir tiesības pieprasīt no Abonenta apmaksāt tam izsniegto kārtējo rēķinu, uzkrātās parāda summas, samaksāt līgumsodu un/vai “TB” noteiktu atlīdzību par atkārtotu pieslēgumu un pieslēguma numura rezervāciju.

12. Noteikumu un cenu izmaiņas

12.1. “TB” ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus, pakalpojumu kopumu un saturu, funkcijas un apjomu, pakalpojumu cenas, tarifus un papildus maksājumus, paziņojot par to Abonentam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās. Ja līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās brīdim Abonents nav iesniedzis “TB” rakstisku pieteikumu par Līguma izbeigšanu, tiks uzskatīts, ka Abonents Noteikumu grozījumiem ir piekritis.

12.2. Informācija par Noteikumu izmaiņām Abonentam tiek sniegta “TB” mājas lapā internetā. Informācija par izmaiņām pakalpojumu izcenojumos, tarifos un papildus maksājumos tiek sniegta rakstiski vai, ja tas nav pretrunā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tikai “TB” mājas lapā internetā, caur plašsaziņas līdzekļiem un/vai citā piemērotā veidā.

12.3. Abonentam izdevīgas izmaiņas (piem., cenu samazināšana) var tikt veiktas, Abonentu par to nebrīdinot.

13. Atbildība

13.1. Puses atbild par saistību, kas izriet no Līguma, neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līgumā, Noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13.2. Ja “TB” vainas dēļ pamatoti nav bijis iespējams izmantot “TB” sniegtos pakalpojumus, “TB” kompensē Abonentam abonēšanas maksu vai minimālo mēneša maksu, ja tādu paredz noslēgtais Līgums, par laika posmu, kad pamatoti nebija iespējams izmantot pakalpojumus. Kompensācijas summa tiek atskaitīta no kārtējā vai tam sekojošā mēneša rēķina.

13.3. Puses neatbild par savu saistību neizpildi, ja šādu neizpildi izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. “TB” neatbild par sniegto pakalpojumu kvalitāti, ja šo kvalitāti ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi (tai skaitā: elektrolīniju avārijas, zibens, ugunsgrēki, plūdi, streiki, kara darbības, valsts darbības), kā arī Latvijas Republikas kompetento institūciju noteikta “TB” elektronisko sakaru tīkla atslēgšana uz obligāto profilakses pārbaužu veikšanas laiku.

13.4. “TB” neatbild par Abonenta zaudējumiem, kas radušies “TB” elektronisko sakaru tīkla traucējumu dēļ, izņemot gadījumus, kad zaudējumi ir radušies “TB” vainas, kas izpaužas kā ļauns nolūks vai rupja neuzmanība, dēļ.

14. Līguma saistību nodošana

14.1. Abonents var nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma (turpmāk– Līguma pārjaunojums), tikai pēc rakstiskas “TB” piekrišanas saņemšanas. Vienošanās starp esošo un jauno Abonentu par tiesību un pienākumu nodošanu ir jānoformē rakstiski un jāapstiprina ar “TB” pilnvarotas personas parakstu.

14.2. Ja puses nevienojas citādi, par saistību, kas rodas līdz Līguma pārjaunošanai, pienācīgu izpildi atbild esošais Abonents. Ja “TB” tam piekrīt, saistības, kas radušās līdz Līguma pārjaunošanai, var tikt nodotas jaunajam Abonentam. “TB“ no jaunā Abonenta var pieprasīt avansu vai nodrošinājumu par pienācīgu esošā Abonenta saistību izpildi.

15. Līguma laušana.

15.1. Ja ir noslēgts Minimālā termiņa līgums, Abonentam ir tiesības lauzt Līgumu tikai pēc Līgumā norādītā minimālā pakalpojumu izmantošanas termiņa notecējuma, rakstiski brīdinot par to „TB” ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Ja ir noslēgts beztermiņa līgums, Abonentam ir tiesības Līgumu lauzt jebkurā laikā, rakstiski paziņojot par to „TB” ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš un norādot Līguma laušanas datumu

15.2. “TB” ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu brīdinot par to Abonentu rakstiski ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja:

15.2.1. Abonents atkārtoti viena gada laikā izdara to pašu Līguma pārkāpumu;

15.2.2. nav saņemts Abonenta iesniegums atjaunot pēc viņa lūguma apturētu pakalpojumu sniegšanu vai ir notecējis Noteikumos paredzētais maksimālais pakalpojumu apturēšanas laiks;

15.2.3. Abonents izdara 11.2.5. apakšpunktā paredzētu pārkāpumu;

15.2.4. Abonents izdara jebkādu citu būtisku Noteikumu pārkāpumu;

15.2.5. Citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

15.3. Gadījumā, ja Minimālā termiņa līgums tiek lauzts pirms termiņa Abonenta vainas dēļ, Abonentam ir pienākums samaksāt līgumsodu tādā apmērā, kas ir vienāds ar divkāršo abonēšanas maksas summu, kas saskaņā ar Līgumu būtu maksājama par laika periodu no pārkāpuma dienas līdz Līgumā noteiktā minimālā pakalpojumu izmantošanas termiņa beigām, vai Līgumā paredzēto minimālo mēneša maksu summu, kas būtu maksājama par iepriekš minēto periodu, kā arī atlīdzināt “TB” zaudējumus, ko tā ir cietusi sakarā ar Līguma pārkāpumu, ciktāl tos nesedz līgumsods.

15.4. “TB”, ievērojot 12.2. punktā paredzēto kārtību, ir tiesības daļēji vai pilnībā pārtraukt Papildus pakalpojumu sniegšanu Abonentam, ja šādi pakalpojumi “TB” elektronisko sakaru tīklā vairs netiek sniegti.

15.5. Abonentam visi Līgumā paredzētie maksājumi ir jāsamaksā „TB” ne vēlāk kā līdz Līguma laušanas dienai.

16. Strīdi.

16.1. Abonentam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas ir tiesības rakstiski izteikt savas pretenzijas par, viņaprāt, nepienācīgu pakalpojumu sniegšanu vai maksājumiem, ko tas apstrīd. “TB” apņemas atbildēt uz Abonenta rakstiskiem lūgumiem un pretenzijām ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. “TB” ir tiesības pieprasīt pamatotu atlīdzību par Abonenta rakstiski iesniegto pretenziju izskatīšanu, ja iesniegumā norādītās pretenzijas izrādās nepamatotas.

16.2. Gadījumā, ja strīdu neizdodas atrisināt pušu savstarpēju pārrunu ceļā, tas tiek izskatīts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Puses vienojas, ka visi strīdi par Līguma saistību izpildi, ieskaitot prasības par Abonenta parādiem, tiks izskatīti tiesā pēc atbildētāja dzīvesvietas.

+ Mājas lapas www.telegroup.lv un sistēmas Privātais kabinets lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. SIA „Telegrupa Baltijā”, reģistrācijas numurs 40003284868, (turpmāk tekstā – Telegroup) ir mājaslapas www.telegroup.lv un sistēmas Privātais kabinets (turpmāk katra atsevišķi - Vietne) īpašniece.

1.2. Vietnes lietošanas noteikumus nosaka šis dokuments (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi). Katram Vietnes lietotājam (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir saistoši Lietošanas noteikumi, ko tas apliecina, lietojot Vietni. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Vietnē izvietotās Telegroup īpašumā esošās informācijas izmantošana atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un Telegroup norādījumiem. Bez Telegroup atļaujas aizliegts izmantot Vietnē publicēto informāciju citās interneta vietnēs, vai citos informācijas izplatīšanas vai uzglabāšanas rīkos un veidos. Ja nav norādīts citādi, tad visas autortiesības uz Vietni un tās saturu pieder Telegroup.

1.4. Fizisko personu datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Lai nodrošinātu savu saistību izpildi, Lietotāja datus ir tiesīgs apstrādāt Telegroup un citas pilnvarotās personas, kas datu apstrādi veic kā Telegroup personu datu apstrādes operatori, sniedzot par to informāciju Lietotājam atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem.

1.5. Lietotājs apliecina, ka tā iesniegtie dati ir patiesi, spēka esoši, likumīgi un pilnīgi. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā, kā arī konstatējot krāpšanu vai tās mēģinājumu automatizētā datu apstrādes sistēmā, Telegroup ir tiesīga nekavējoties pārtraukt Lietotājam piekļuvi Vietnei, kā arī informēt tiesībsargājošās iestādes saskaņā ar Krimināllikuma noteikumiem.

1.6. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja datus, veic, izmantojot Vietni, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.7. Telegroup ir tiesīga pēc saviem pamatotiem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt Lietotāja pieeju Vietnei, ja Lietotājs pārkāpj Lietošanas noteikumus, Telegroup norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

1.8. Telegroup ir tiesīga izdarīt grozījumus Lietošanas noteikumos, kas stājas spēkā pēc jaunās Lietošanas noteikumu versijas publicēšanas Vietnē, kā arī nosūtīt Lietotājam elektroniskus vai cita veida paziņojumus ar prasību izpildīt Lietošanas noteikumu un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

1.9. Telegroup neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Vietnei un iespēju to izmantot, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā galiekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.

1.10. Telegroup ir tiesīga pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem.

2. Speciālie sistēmas Privātais kabinets lietošanas noteikumi:

2.1. Elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas gadījumā, ja to nosaka noslēgtais elektronisko sakaru pakalpojumu līgums, Lietotājs piekrīt, ka, noslēdzot līgumu par Vietnē piedāvātā pakalpojuma izmantošanu, Telegroup sāk attiecīgā pakalpojuma sniegšanu pirms atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām. Lietotājs piekrīt, ka šādā gadījumā tas nevar izmantot atteikuma tiesības no distances veidā noslēgtā līguma.

2.2. Sistēmas Privātais kabinets lietošanai Lietotājam tiek piešķirts lietotājvārds un parole, kas tiek nosūtīti uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi. Lietotāja vārdu un paroli izmanto, pieslēdzoties sistēmai Privātais kabinets un apstiprinot tajā elektronisko sakaru pakalpojumu līguma pielikumus. Lietotājam piešķirtā parole ir konfidenciāla. Lietotājs apņemas nodrošināt, ka e-pasta adrese, uz kuru nosūtīta lietotājvārdu un paroli, nav pieejama citai personai, kā arī apņemas neizpaust lietotājvārdu un/vai paroli citām personām, kā arī veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu iespēju citām personām lietot sistēmu Privātais kabinets, vai uzzināt paroli. Visi elektronisko sakaru pakalpojuma līguma pielikumi, kas noslēgti, izmantojot Lietotāja paroli un lietotājvārdu, ir saistoši Lietotājam atbilstoši noslēgtā elektronisko sakaru pakalpojuma līguma noteikumiem.

+ PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA "Telegrupa Baltijā" ir telekomunikāciju operators, kas nodrošina sakaru pakalpojumus Latvijā un Lietuvā. Mūsu galvenie darbības virzieni ir telefonsakari un ar tiem saistītie pakalpojumi. Veicot savu darbību, SIA "Telegrupa Baltijā" apstrādā personas datus.

Personas datu apstrādes kārtību mēs aprakstījan šajā privātuma politikā.

1. Definīcijas
1.1. Klients - jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA "Telegrupa Baltijā" sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.
1.2. Personas dati - jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
1.3. Personas datu apstrāde - jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).
1.4. Telegupa - SIA "Telegrupa Baltijā", juridiska persona, kura rīkojas Personas datu pārziņa statusā. Telegupas rekvizīti un kontakti ir pieejami tīmekļa vietnē www.telegroup.lv.
1.5. Apstrādātājs - ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus
1.6. Vietne - SIA "Telegrupa Baltijā" mājas lapa www.telegroup.lv. Vietnes lietošanas noteikumi ir pieejami Vietnē www.telegroup.lv
1.7. Privātais kabinets - Vietnē izveidots Klienta slēgts profils, kuram Klients var piekļūt, identificējoties ar lietotājvārdu un paroli. Privātā kabineta lietošanas noteikumi ir pieejami Vietnē www.telegroup.lv.
2. Personas datu kategorijas
2.1. Personas dati var tikt vākti no Klienta, no Klienta pakalpojumu izmantošanas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm.
2.2. Personas datu kategorijas, kuras Telegrupa lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
2.2.1. identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati;
2.2.2. kontaktinformācija - adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda;
2.2.3. finanšu dati - bankas konta numurs, norēķinu kartes numurs;
2.2.4. dati par Telegrupas pakalpojumu izmantošanas paradumiem, kas Telegrupai ļauj veikt Klienta izpētes pasākumus saistībā ar lietotāju uzvedību, lai analizētu šo informāciju biznesa attīstības nolūkos;
2.2.5. dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;
2.2.6. saziņas dati, kas tiek vākti, kad Klients apmeklē Telegrupas biroju, vai sazinās ar Telegrupu telefoniski (audioieraksti), e-pasts, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram, sociālie mediji, dati, kas iegūti, Klientam apmeklējot Telegrupas Vietni vai sazinoties citos Telegrupas kanālos. Šos saziņas datus var izmantot sūdzību izskatīšanai, tie uzskatāmi arī par pierādījumiem Klienta un Telegrupa saziņai savstarpējo strīdu risināšanā;
2.2.7. ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, Vietnes un Privātā kabineta izmantošana, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, pakalpojumu maksas;
2.2.8. dati par paradumiem, patikām un apmierinātību, piemēram, pakalpojumu izmantošanas aktivitāte, izmantotie pakalpojumi, personīgie uzstādījumi, atbildes uz aptauju jautājumiem, Klienta apmierinātība;
2.2.9. dati par piedalīšanos Telegrupas rīkotas spēlēs un akcijās, piemēram, iegūtie punkti, spēlēs vai akcijās iegūtās balvas.
3. Datu apstrādes apjoms, mērķi un pamati
3.1. Telegrupa, kā Personas datu apstrādes pārzinis, Personas datu aizsardzību nodrošina, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.2. Telegrupa apņemas apstrādāt Personas datus tikai tādiem nolūkiem, kas ir nepieciešami Telegrupa komercdarbības veikšanai (tajā skaitā pakalpojumu sniegšanai, uzskaitei, rēķiniem, pastāvīgo klientu pārvaldes programmās, sistēmas pārbaudēm, uzturēšanai un paplašināšanai, sakariem ar klientiem, Telegrupas interešu aizsardzībai, klientu aptaujām, tirgus analīžu veikšanai, statistikai, juridisko pienākumu izpildei, identitātes pārbaudei). Telegrupa neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ Telegrupa ir saņēmusi Personas datus.
3.3. Telegrupa apstrādās personas datus ja Klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vai ja apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, juridisku pienākumu izpildei, fiziskas personas vitālas intereses aizsardzībai, Telegrupas interešu aizsardzībai vai sabiedrības interesēs.
3.4. Telegrupa interneta ātruma mērītāja izmantošanas gadījumā papildus tiek apstrādāti mērījumu laikā iegūtie rezultāti.
3.5. Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, arī par Vietnes apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta Vietnes piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas.
4. Klientu tiesības
4.1. Klients ir tiesīgs saņemt informāciju, vai Telegroup apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
4.2. Klientam ir iespēja piekļūt pie saviem Personas datiem, izmantojot Vietnes Privāto kabinetu (privātā kabineta lietošanas noteikumi ir pieejami Vietnē www.telegroup.lv) vai, balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, Telegrupa 1 (viena) mēneša laikā informēs Klientu par: Personas datiem, ko Telegrupa apstrādā attiecībā uz viņu; Personas datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust); datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos; mērķiem, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas; to, vai pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana.
4.3. Nepieciešamības gadījumā Klients ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti, tajā skaitā, izmantojot Vietnes Privāto kabinetu. Klients ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu savu Personas datu nodrošināšanu gan slēdzot līgumu ar Telegrupu, gan šāda līguma izpildes laikā. Klienta Personas datu izmaiņu gadījumā viņam ir pienākums nekavējoties veikt datu aktualizāciju Vietnes Privātajā kabinetā vai ziņot Telegrupai par nepieciešamajām izmaiņām. Telegrupa ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
4.4. Klientam ir tiesības pārnest savus personas datus no Telegrupas citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.
4.5. Klients var iebilst pret Personas datu apstrādi vai panākt, lai Telegrupa ierobežotu apstrādi saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
4.6. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.
4.7. Klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
4.8. Klients var griezties ar jautājumiem un sūdzībām par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
5. Datu drošība un izmantošana
5.1. Telegrupa apņemas pielikt visas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto Personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot Klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.
5.2. Telegrupa ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr Telegrupa nevar uzņemties atbildību par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no Telegrupa mājas lapas, vai par citu personu pakalpojumiem, kam var piekļūt, izmantojot Telegrupa tīklu.
5.3. Telegrupa veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.
5.4. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Telegrupas leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām un tml.).
5.5. Telegrupa neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Telegrupas, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
5.6. Gadījumos, kad Telegrupa tīklā tiek konstatētas vai arī radušās pamatotas šaubas par nelikumīgu darbību veikšanu, piemēram, Telegrupa vai citu telekomunikāciju operatoru klientu krāpšanu, galiekārtu, pakalpojumu vai numuru ļaunprātīgu izmantošanu, nelikumīga satura pakalpojumu izplatīšanu, autortiesību un ar to saistīto tiesību pārkāpumu veikšanu, nelikumīgu komercdarbību, neautorizētas piekļuves veicināšanu vai citu lietotāju ilgstošu un ļaunprātīgu traucēšanu, Telegrupa ir tiesīga vērsties normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, lūdzot novērst konstatētos pārkāpumus.
6. Datu nodošana
6.1. Iespējamie datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati var tikt nodoti:
6.1.1. Datu subjekts pats par sevi, ja Telegrupai ir iespēja pārliecināties par informācijas pieprasītāja identitāti;
6.1.2. Apstrādātāji, t.i. Telegrupas piegādātāji, apakšuzņēmēji, stratēģiskie partneri un citi, kas palīdz Telegrupai un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Telegrupa rūpīgi pārbauda visus Apstrādātājus, kas Telegrupas vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai Apstrādātāji pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Telegrupas deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Telegrupa pieprasīs no Apstrādātājiem un datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti;
6.1.3. personas, kuras Telegrupas vai Apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt Personas datus;
6.1.4. valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
6.2. Telegrupa nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.
6.3. Telegrupa apstrādā Personas datus Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), un tie nav nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.
7. Vietnes www.telegroup.lv privātuma politika
7.1. Šī privātuma politika attiecas arī uz Telegrupas Vietni www.telegroup.lv. Ņemot vērā, ka Vietnē var parādīties saites uz citām tīmekļa vietnēm, iesakām pirms jebkāda veida personas datu ievadīšanas šajās vietnēs iepazīt to privātuma politiku. Telegrupa nav atbildīga par citās tīmekļa vietnēs ievadītiem Klienta personas datiem.
7.2. Telegrupa izmanto sīkfailus (cookies), lai palīdzētu attīstīt Vietni un veidotu to Klientiem draudzīgu. Tie palīdz Telegrupai noteikt un izprast lietotāju vēlmes. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kurus serveris (piemēram, tas kuru izmanto www.telegroup.lv) pārraida Klienta pārlūkprogrammai katru reizi, kad viņš apmeklēja kādu mājas lapu. Tie tiek vai nu saglabāti, vai noraidīti atkarībā no pārlūkprogrammas iestatījumiem. Saglabāti sīkfaili ļauj serverim atpazīt Klienta datoru. Atkārtoti apmeklējot kādu mājas lapu un izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, tie ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades. Īsumā, sīkfaili uzlabo lietotāja pieredzi tīmekļa vietnē, ļaujot sistēmai atpazīt apmeklētājus. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, piemēram, sīkdatņu veidiem, lūdzam, apmeklēt: www.allaboutcookies.org
7.3. Vislabākajai Klienta pieredzei un pilnvērtīgai Vietnes darbībai iesakām sīkfailus saglabāt. Ja tomēr Klients vēlas tos noraidīt, šo var izdarīt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus.
8. Kontaktinformācija
8.1. Klients var sazināties ar Telegrupu saistībā ar jautājumiem par Personas datu apstrādi, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu.
8.2. Telegrupas kontaktinformācija ir pieejama Vietnē www.telegroup.lv.
8.3. Ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@telegroup.lv vai Cēsu iela 31, K-3, Rīga, LV-1012, ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.
9. Privātuma politikas grozījumi
9.1. Šī Privātuma politika ir spēkā no 2018.gada 25.maija.
9.2. Telegrupa privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Telegrupa visas privātuma politikas izmaiņas publicēs Vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām.
9.3. Privātuma politikas iepriekšējās versijas Telegrupa uzglabās arhīvā, lai nepieciešamības gadījumā varētu tās pārskatīt.
+ Rēķinu piegāde un apmaksas nosacījumi

Katra mēneša sākumā (līdz 5.datumam) mēs nosūtīsim uz norādīto e-pasta adresi ikmēneša telekomunikāciju pakalpojumu rēķinu, norādot summu samaksai un sarunu izdrukas– galveno informāciju, kas nepieciešama, lai samaksātu rēķinu interneta bankā.

Jūs varat izvēlēties veidu, kā saņemt rēķinu:

Telegroup Privātais kabinets – Telegroup pašapkalpošanās portāls, kur rēķini tiek ievietoti visātrāk. Šajā lapā varat apskatīties rēķinus par pēdējiem sešiem mēnešiem, kā arī redzēt detalizētas izmaksas katrai pozīcijai.

www.telegroup.lv/privataiskabinets ir iespējams ērti pārvaldīt un rediģēt pakalpojumus.

Elektroniskais rēķins, kuru saņemsiet savā e-pastā. Rēķins sagatavots PDF formātā, tāpēc pārliecinieties, vai Jums ir Adobe Reader programma. Šo programmu bez maksas vari lejupielādēt http://get.adobe.com/reader. Drukāts rēķins pastkastē, kuru saņemsiet katru mēnesi līdz 10. datumam. Šis pakalpojums Jums papildus izmaksās 0,71 EUR/mēn.

Kā mainīt rēķina saņemšanas veidu?

• Pašapkalpošanās portālā www.telegroup.lv/privataiskabinets

• Zvanot uz 80300000; +371 67799000

• Uzrakstot uz info@telegroup.lv

Rēķinu samaksa.

Termiņš: Saņemtais rēķins jāsamaksā līdz kārtējā mēneša 20. datumam.

Veicot samaksu interneta bankā jānorāda: summa un rēķina numurs, maksātāja kā Klienta pilns nosaukums. Šo informāciju vari apskatīt Pašapkalpošanās portālā www.telegroup.lv/privataiskabinets

Ja Jūs apmaksājat rēķinu kādam citam Telegroup klientam, noteikti norādiet Klienta nosaukumu un rēķina numuru. Maksājuma dalīšana: Mēs uzskatām, ka rēķins ir samaksāts tikai tad, ja esam no Jums saņēmuši pilnu samaksu norādītajai summai. Ja samaksa veikta daļēji, trūkstošā summa (pēc 20. datuma) tiek uztverta kā kavēts maksājums (parāds). Ja to nenosedz un nereaģē uz mūsu atgādinājumiem, esam tiesīgi ierobežot Jums sniegtos pakalpojumus, ja vien neesat individuāli vienojušies ar Telegroup.

Kas notiek, ja kavējat rēķina samaksu?

Nesaņemot no Jums maksājumu līdz 20. datumam, mēs Jūs brīdināsim par kavējumu. Saprotam, ka dzīvē gadās dažādas situācijas, tāpēc pēc atgādinājuma cerēsim, ka veiksiet samaksu uzreiz.

Paziņojums, kā atgādinājums paredz, ka maksājums jāveic 3 darba dienu laikā, pretējā gadījumā tiks ierobežots sakaru nodrošinājums. Šādos gadījumos, Jūs saņemsiet e-patu.

Ja nevarat samaksāt uzreiz!

Ja radusies situācija, ka maksājumu nevarat veikt laikus, negaidiet zvanu no mums, bet dodiet ziņu, zvanot 80300000 / +371 67799000 vai rakstot uz info@telegroup.lv.

Kā mēs Jums šajā situācijā varam palīdzēt?

Ļausim Jums atlikt maksājumu vienu reizi, ja:

• esat maksājis vismaz 3 pilnus rēķinus;

• neesat atlicis maksājumu iepriekšējā mēnesī.

Atcerieties, ka rēķina maksājumu ir iespējams atlikt tikai vienu reizi!

Ja esat veicis daļēju samaksu parāda summai, tas neskaitās kā pilnīgi nosegts parāds un pakalpojumi joprojām var tikt ierobežoti.

Kā atjaunot pakalpojumus, ja tie bijuši ierobežoti?

Pakalpojumi tiks atjaunoti, līdzko būsim saņēmuši maksājumu. Svarīgi saprast, ka pakalpojumi tiks aktivizēti tikai tajā brīdī, kad naudiņa būs ieripojusi mūsu kontā.

Ja pakalpojumus nepieciešams aktivizēt ātrāk:

Situācijā, ja Jums pie mums ir 3 pilni samaksāti rēķini un dotajā brīdī ir bijis tikai viens nenomaksāts rēķins, veicot samaksu, Jūs vari norādīt, ka nepieciešams, lai mēs pakalpojumu atjaunotu pirms naudas saņemšanas.

Šo informāciju varat nodot šādi:

• Sazvanot klientu atbalsta komandu uz +371 67799000 vai rakstot uz info@telegroup.lv;

• Piereģistrējot maksājumu www.telegroup.lv/privataiskabinets

Ja Jums jau ir 2 kavēti maksājumi, tad pakalpojumus varēsim atjaunot dažos gadījumos, uzrādot maksājuma uzdevumu par maksājuma veikšanu. To varat atsūtīt mums uz info@telegroup.lv

Telegroup rekvizīti: SIA "Telegrupa Baltijā" Reģ.nr. 40003284868 PVN reģ.nr.: LV40003284868 Juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012, Latvija / Biroja adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012, Latvija / SEB BANKA AS Konts: LV20UNLA0050000500914 UNLALV2X

+ Telegroup Privātais kabinets lietošanas noteikumi

Reģistrācija.

Izveidojot Telegroup Privātais kabinets kontu un reģistrējoties, Jūs piekrītat šiem Lietošanas Noteikumiem, un šī piekrišana turpmāk kalpos kā likumīgi saistoša vienošanās starp Lietotāju un SIA „Telegrupa Baltijā“. Telegrupa Baltijā patur sev visas tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas šajos Noteikumos bez iepriekšēja brīdinājuma. Telegrupa Baltijā nav pienākuma informēt Lietotāju par veiktajām izmaiņām. Šīs izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas www.telegroup.lv mājas lapā.

Lietotāja E-pasts un Parole.

Piekrītot kļūt par Lietotāju, Jums ir jānorāda aktīva, Jums pieejama e-pasta adrese un jāievada saņemtā Telegrupa Baltijā izveidotā, kā sākotnējā parole. Lai pēc reģistrācijas aktivizētu Lietotāja Kontu, uzklikšķiniet uz saites, kas norādīta reģistrācijas e-pasta ziņojumā (tas tiek nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pasta adresi). Pēc veiksmīgas sākotnējās reģistrācijas, Jūs varat mainīt pieejas paroli. Ievadot paroli, Jūs uzņematies visu atbildību par šīs paroles stiprību un konfidencialitāti.

Pasūtījuma izpilde un maksājumu nosacījumi.

Pakalpojumu un tarifu cenas norādītas EUR bez PVN. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc apmaksas veikšanas:

• veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda parādās SIA Telegrupa Baltijā bankas kontā;

• veicot apmaksu ar bankas maksājumu karti, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts pasūtījuma izdarīšanas laiks. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda rēķina numurs un maksātāja, kā Abonenta nosaukums . Gadījumā, ja veiktais pakalpojuma pieteikums netiek apmaksāts, mēs saglabāsim informāciju par šo pasūtījumu 30 dienas. Ja 30 dienu laikā pieteiktais pakalpojums netiek apmaksāts, tas tiks atcelts.

Avansa maksājums, tiek uzskatīts, kā maksājums par pakalpojumu uz priekšu. Ja Abonents pakalpojumu neizmanto 12 mēnešus un avansa summa nav pilnībā izlietota, Telegrupa Baltijā ir tiesības atlikuma vērtību paturēt, to neizmaksājot atpakaļ. Vienīgi pie nosacījuma, ja Klients 12 mēnešu laikā iesniedz iesniegumu (nosūtot uz info@telegroup.lv) par naudas atgriešanu, minot konta numuru un Klienta nosaukumu, Telegrupa Baltijā naudu atgriezīs norādītajā konta numurā.

Lai veiktu izmaiņas Privātā kabineta pamata informācijas saturā, jāiesūta iesniegums uz info@telegroup.lv. Ja abonents, ar kuru ir noslēgts Telegrupa Baltijā pakalpojuma līgums, uz laiku atslēdz vai anulē pieslēgumu, vai arī abonents nepilda savas saistības pret Telegrupa Baltijā un viņa pieslēgumu lietošana tiek ierobežota no Telegrupa Baltijā puses, tad Privātā kabineta izmantošana nebūs iespējama, līdz pieslēguma darbība tiks atjaunota.

Strīdi.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SIA Telegrupa Baltijā un Abonentu, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Telegroup Privātais kabinets – Telegroup interneta mājas lapā telegroup.lv izveidota Telegroup pieslēgumu un pakalpojumu vadības sistēma, kas nodrošina piekļuvi internetā sniegtajiem Telegroup pakalpojumiem.

1.2. Lietotājs – Telegroup abonents, kurš atbilstoši šiem Noteikumiem lieto Telegroup Privātais kabinets.

1.3. Piekļuves parametri – Lietotāja izvēlēta un/vai Telegroup piešķirta unikāla piekļuves parametru kombinācija.

1.4. Sākuma parole – viens no Piekļuves parametriem, ko lieto pirmo reizi pieslēdzoties Telegroup Privātais kabinets no Telegroup interneta mājas lapas www.telegroup.lv Sākuma paroli piešķir Telegroup.

1.5. Lietotāja parole – Lietotāja izvēlēta parole, ko lieto, pieslēdzoties Telegroup Privātais kabinets.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi ir neatņemama Telegroup Pakalpojumu līguma sastāvdaļa un nosaka kārtību, kādā Telegroup sniedz Lietotājam piekļuvi internetā piedāvātajiem Telegroup pakalpojumiem.

2.2. Pakalpojuma sniegšanu uzsāk vienā no šādiem veidiem:

2.2.1 Lietotājam ievadot pareizus Piekļuves parametrus reģistrējoties Telegroup interneta mājas lapā telegroup.lv sadaļā Privātais kabinets;

2.2.2 Pēc Lietotāja identifikācijas Noteikumu 3.4.punktā noteiktajā kārtībā,, Lietotājam aktivizējot sadarbības partnera mājas lapā pieejamo pakalpojuma Telegroup Privātais kabinets saiti.

2.3. Lietotājiem pieejamais Telegroup Privātais kabinets informācijas un pakalpojumu apjoms var atšķirties, ņemot vērā pieslēguma līmeni, pieslēguma veidu un pieslēgumu numuru skaitu.

2.4. Telegroup Privātais kabinets ir pieejams internetā visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi Telegroup Privātais kabinets sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Telegroup Privātais kabinets un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.

3. Piekļuves parametri un Lietotāja identifikācija

3.1. Darbam ar Telegroup Privātais kabinets, pieslēdzoties no Telegroup interneta mājas lapas www.telegroup.lv, Lietotājs izmanto šādus Piekļuves parametrus: Sākuma paroli, Lietotāja paroli un norāda e-pasta adresi.

3.2. Lai saņemtu Sākuma paroli, Telegroup uz norādīto e-pasta adresi nosūta Lietotājam Sākuma paroli, kura ir derīga, pirmo reizi pieslēdzoties Telegroup Privātais kabinets. Pēc pirmās pieslēgšanās Lietotājs nomaina Sākuma paroli pret Lietotāja paroli, kuru turpmāk izmanto, pieslēdzoties Telegroup Privātais kabinets.

4. Lietotāja saistības un atbildība

4.1. Lietotājs apņemas:

4.1.1. ievērot Noteikumus un nodrošināt, lai personas, kuras Lietotājs pilnvaro izmantot Telegroup Privātais kabinets Lietotāja vārdā, iepazītos un ievērotu Noteikumus;

4.1.2. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju un novērst trešo personu iespēju to uzzināt, kā arī pēc Telegroup pieprasījuma mainīt Piekļuves parametrus;

4.1.3. ja konfidenciālā informācija ir kļuvusi zināma trešajai personai, Lietotājs par to nekavējoties rakstveidā vai pa telefonu informē Telegroup;

4.1.4. nodrošināt sava datora atbilstību Telegroup Privātais kabinets saņemšanas minimālajām prasībām. Pārlūkprogrammai, kura tiek izmantota darbam ar Telegroup Privātais kabinets, jāatļauj sīkdatņu (cookies) un JavaScript lietošanu;

4.1.5. sniegt savlaicīgu un precīzu šo noteikumu izpildei nepieciešamo informāciju, tai skaitā, norādīt precīzu sava e-pasta adresi;

4.1.6. neizmantot trešo personu pieslēguma parametrus, izņemot gadījumus, kad šīs personas ir pilnvarojušas Lietotāju izmantot šos datus.

4.2. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Piekļuves parametrus, kā arī jebkurus citus Telegroup, Telegroup pilnvarotu personu vai sadarbības partneru piešķirtos identifikācijas parametrus.

5. Telegroup saistības, tiesības un atbildība

5.1. Telegroup apņemas:

5.1.1. identificēt Lietotāju atbilstoši Noteikumiem;

5.1.2. nodrošināt Telegroup Privātais kabinets pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar noteikumiem;

5.1.3. nodrošināt informācijas konfidencialitāti par Lietotāju. Konfidenciālā informācija var tikt izpausta trešajām personām tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai ar Lietotāja atļauju.

5.2. Telegroup ir tiesības:

5.2.1. uzkrāt un apstrādāt informāciju par Telegroup Privātais kabinets ietvaros iegūto informāciju par personas datiem, par Lietotāja ierīcei (datoram) piešķirto IP adresi, kā arī citu informāciju, kas Telegroup Privātais kabinets ietvaros tiek nodota, nosūtīta vai pārraidīta Telegroup;

5.2.2. pakalpojuma Telegroup Privātais kabinets darbībā izmantot sadarbības partneru identifikācijas sistēmas gadījumos, kad Lietotājs Telegroup Privātais kabinets piekļūst, aktivizējot Telegroup Privātais kabinets saiti Telegroup sadarbības partneru internetvietnēs.

5.3. Telegroup nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Telegroup Privātais kabinets darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai Lietotāja datora neatbilstība Telegroup Privātais kabinets lietošanas nosacījumiem.

5.4. Telegroup neatbild par sekām, kādas rodas, ja Lietotāja nepilnvarota persona, izmantojot Lietotāja Piekļuves parametrus, pieslēdzas Telegroup Privātais kabinets.

5.5. Telegroup nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies tajā skaitā, bet ne tikai Telegroup tīkla un Telegroup Privātais kabinets uzlabošanas vai profilakses laikā.

6. Telegroup Privātais kabinets pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana

6.1. Telegroup pārtrauc Telegroup Privātais kabinets piedāvāto pakalpojumu sniegšanu Lietotājam:

6.1.1. pēc Lietotāja rakstveida iesnieguma saņemšanas;

6.1.2. ja Telegroup ir pārtraucis pakalpojumu sniegšanu Lietotāja pieslēgumam Telegroup Pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā;

6.1.3. ja Telegroup rodas pamatotas bažas par Telegroup Privātais kabinets nelikumīgu lietošanu no Lietotāja puses;

6.1.4. ja Lietotājs pārkāpj šos Noteikumus.

7. Norēķinu kārtība

7.1. Pakalpojuma Telegroup Privātais kabinets lietošana ir bez maksas.

7.2. Par Telegroup vai citu personu sniegtajiem maksas pakalpojumiem LMT interneta mājas lapas sadaļā Telegroup Privātais kabinets Lietotājs maksā atbilstoši konkrētajā brīdī noteiktajai un mājas lapas sadaļā norādītajai maksai. Maksu par lietotajiem pakalpojumiem Telegroup iekļaus attiecīgā Telegroup abonenta pieslēguma rēķinā.

7.3. Telegroup ir tiesības mainīt Telegroup Privātais kabinets lietošanas maksas Noteikumus, 30 (trīsdesmit) dienas pirms to stāšanās spēkā ievietojot attiecīgos Noteikumu grozījumus Telegroup mājas lapas sadaļā Telegroup Privātais kabinets.

8. Citi noteikumi

8.1. Noteikumi stājas spēkā ar Telegroup Privātais kabinets lietošanas uzsākšanu un ir spēkā, kamēr Lietotājs ir Telegroup abonents. Telegroup Privātais kabinets lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, Telegroup paziņotajiem Noteikumu grozījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem un piekrīt tiem.

8.2. Lietotājs piekrīt, ka Noteikumi tiek apstiprināti un, pamatojoties uz Noteikumiem dotie Lietotāja rīkojumi tiek iesniegti un apstrādāti elektroniski. Lietotāja apstiprināts elektroniskais dokuments ir uzskatāms par Lietotāja pašrocīgi parakstītu rakstveida dokumentu Civillikuma izpratnē.

8.3. Telegroup ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Telegroup Privātais kabinets pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, norēķinu kārtību, Telegroup Privātais kabinets funkcionālo un vizuālo risinājumu. Telegroup nav atbildīgs par zaudējumiem, kas ir radušies Lietotājam vai var rasties pēc minētajām izmaiņām.

8.4. Telegroup neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto Telegroup Privātais kabinets, izmantojot Lietotājam piešķirtos Piekļuves parametrus.

8.5. Telegroup Privātais kabinets piedāvātajiem pakalpojumiem nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, jo pakalpojuma saņemšana tiek uzsākta ar lietotāja piekrišanas brīdi. Lietotājam ir tiesības izbeigt pakalpojuma saņemšanu vai to mainīt kārtībā, kāda norādīta pie konkrētā pakalpojuma.

Klienti
latvijaspasts
adenta
dienaszurnali
laci
latvijaskoncerti
opencredit
indutek
interlux
kmm
paulig
acd
crediton
sunubanka
ecolife
geste
lakron
Triumph