rus
Личный кабинет
Услуги и тарифы О КОМПАНИИ НОВОСТИ И СОБЫТИЯ КОНТАКТЫ Документация
- О нас

О НАС

Telegroup является телекоммуникационным оператором, обеспечивающим услуги связи в Латвии и Литве. Основные направления нашей деятельности – телефонная связь и соответствующие этому услуги. В Латвии работаем уже более десяти лет и, согласно оценке клиентов, наш опыт гарантирует точное понимание потребностей клиента, осознание возможностей реализации, принятие динамичных и эффективных решений!

Telegroup высоко оценивает доверие своих клиентов и старается использовать свой долголетний опыт, чтобы каждый день, незримо присутствуя рядом, обеспечивать Вам возможность использовать услуги телекоммуникации экономично, быстро и удобно, осуществляя связь с любой точкой в мире.

Telegroup высокие стандарты качества связи подтвердила Комиссия регулирования общественных услуг, которая осуществляет регулярное тестирование звонков и проверки сети телекоммуникаций.

Миссия Telegroup – обеспечить надёжные услуги телефонии и сервис по доступным Вам ценам, предлагая полный спектр телефонии. Telegroup предоставляет широкий выбор услуг, начиная с простой аналоговой линии или линий ISDN2, вплоть до решения VoIP или канала E1.

Наша цель – предложить наиболее выгодное альтернативное решение для имеющихся у Вас фиксированных связей.

TELEGRUPA BALTIJĀ SIA

Aдрес: Cēsu iela 31 k 3 Rīga, Latvija LV-1012

PVN reg nr. LV40003284868

банк: A/S SWEDBANKA

SWIFT код: HABALV22

Cчет в банке: LV55 HABA 0551 0360 08240

+

НАШИ ЦЕННОСТИ

Мы открыты для новых возможностей и вызовов, заботясь о предприятии, его клиентах и работниках.

Наши ценности отражает способ, которым мы осуществляем свой бизнес и формируем позитивные отношения с нашими клиентами, работниками и местным обществом по месту нашей работы.

Клиент - У нас открытые и взаимно доверительные отношения с клиентами, чтобы сотрудничество приносило обоюдную выгоду.

Kомпетентность - Mы совершенствуем решение телекоммуникаций, применяя творческий подход и осведомлённость.

Предложение - Mы постоянно принимаем новые вызовы, чтобы совершенствовать качество услуг.

Лучшие работники - Мы всегда заботимся, чтобы у нас работали лучшие сотрудники. Мы совершенствуем их компетентность, создаём условия для роста в соответствии с нашими ценностями.

Честность - Наша деятельность честная.

Сотрудничество и командная работа - В результате нашего сотрудничества – счастлив я и Telegroup.

+ Условия Договора услуги
PAKALPOJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie SIA „Telegrupa Baltijā” (turpmāk – TB) Pakalpojumu lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā TB sniedz, bet Abonents saņem, lieto un norēķinās par TB sniegtajiem fiksēto sakaru pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojumi) un Līgumā norādītajiem Papildus pakalpojumiem.

1.2. Abonents (turpmāk un iepriekš – Abonents) ir juridiskā vai fiziskā persona, kas kā Abonents ir norādīta Līgumā.

1.3. Noteikumi ir saistoši visiem Abonentiem un Pakalpojumu lietotājiem. Ja TB nav noteikusi pretējo, Noteikumi ir piemērojami visiem pakalpojumiem, kas Abonentam tiek sniegti saskaņā ar Līgumu.

1.4. Šajos Noteikumos Minimālā termiņa līgums nozīmē Līgumu, saskaņā ar kuru Abonentam ir pienākums lietot Līgumā noteiktos Pakalpojumus ne mazāk kā Līgumā noteikto laiku. Beztermiņa līgums ir līgums, kas nenosaka Abonentam pienākumu lietot Pakalpojumus noteiktu laiku.

2. Līguma darbības laiks

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līguma laušanai šajos Noteikumos un Līgumā paredzētajā kārtībā.

2.2. Ja Abonents ir noslēdzis Minimālā termiņa līgumu, Abonents apņemas izmantot Pakalpojumus visu Līgumā noteikto laiku, izņemot laiku, kad Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā.

2.3. Gadījumā, ja Abonents ir noslēdzis ar TB divus vai vairāk publisko sakaru abonenta līgumus, pušu attiecības tiek noteiktas saskaņā ar pēdējā noslēgtā Līguma noteikumiem. Ja puses nevienojas citādi, šis noteikums nav piemērojams Līgumu noteikumiem par izvēlēto maksājumu plānu, norēķinu kārtību un sniedzamo Pakalpojumu kopumu un apjomu.

3. Pakalpojumu pasūtīšana un sniegšana

3.1. Pakalpojumu sniegšana Abonentam tiek uzsākta 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tam, kad Abonents ir parakstījis Līgumu un ir samaksājis TB pieslēguma maksu un citus Abonenta izvēlētajā maksājuma plānā paredzētos maksājumus, ja tādi ir paredzēti. TB ir tiesības nesniegt Abonentam Pakalpojumus vai atlikt to sniegšanu, ja Abonents ir norādījis nepareizus datus, kā arī citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumos. Ja Abonents nav izpildījis saistības, kas paredzētas citos ar TB noslēgtos līgumos, Pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta tikai pēc TB pieņemama nodrošinājuma par pienācīgu saistību izpildi saņemšanas.

3.2. Papildus pakalpojumu (turpmāk – Papildus pakalpojumi) sniegšana Abonentam tiek uzsākta 2 (divu) darba dienu laikā no Papildus pakalpojuma pasūtīšanas dienas, ja tam nav tehnisku šķēršļu. Papildus pakalpojumu pasūtīšanas kārtība tiek noteikta konkrētā Papildus pakalpojuma aprakstā, ar kuru Abonents var iepazīties TB servisa centros un/vai piezvanot uz TB Klientu apkalpošanas nodaļu.

3.3. Bojājumu novēršana (turpmāk – Papildus darbi) notiek sekojošā kārtībā: saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu uzstādīto Iekārtu (turpmāk - Iekārtas) bojājumu, kas radušies Abonenta vainas dēļ, remonts tiek veikts uz Abonenta rēķina. Izsaukuma maksā ir noteikta 20,00 EUR (divdesmit eiro) stundā, neieskaitot pievienotas vērtības nodokli (PVN), bet ne mazāk ka 20,00 EUR (divdesmit eiro).

4. Pakalpojumu apjoms un kvalitāte

4.1. Pakalpojumi tiek sniegti visu diennakti visā TB elektronisko sakaru tīkla. 4.2. TB nodrošina, ka sniedzamo Pakalpojumu kvalitāte atbilst prasībām, kas šādiem pakalpojumiem noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Abonents par sakaru traucējumiem var paziņot, piezvanot uz tālruņa numuru 67799888. Sakaru traucējumi tiek novērsti pēc iespējas īsākā laikā. TB vainas dēļ notikušie traucējumi tiek novērsti bezmaksas ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā. Abonenta vainas dēļ notikušie traucējumi tiek novērsti saskaņā ar Līguma 3.3.punkta nosacījumiem.

4.3. TB apņemas veikt TB elektronisko sakaru tīklu profilakses darbus mazākā tīkla noslogojuma laikā.

5. Abonenta lietojamās iekārtas

5.1. Iekārtas tiek uzstādītas tikai TB Pakalpojumu un Papildus pakalpojumu sniegšanai. Abonents apņemas Iekārtas izmantot tādiem mērķiem, kādiem tās ir paredzētas, saudzīgi izturēties pret tām un uzturēt labā lietošanas kārtībā visu lietošanas laiku. Abonents nedrīkst pārvietot Iekārtas bez TB rakstveida piekrišanas.

5.2. Visā Iekārtu lietošanas laikā saglabājas TB īpašuma tiesības uz Iekārtām un līdz ar to Abonentam nav tiesību atsavināt, apgrūtināt vai jebkādā citā veidā aizskart TB īpašuma tiesības uz Iekārtām. Ja Abonents nepilda šajā punktā minēto pienākumu, tad Abonents apzinās, ka tāda darbība tiek kvalificēta kā TB īpašuma piesavināšanās.

5.3. Abonents 3 (trīs) dienu laikā pēc pirmā TB pieprasījuma un/vai sakarā ar šī Līguma un/vai pielikuma izbeigšanu nodod Iekārtas TB, parakstot attiecīgo pieņemšanas-nodošanas aktu.

5.4. Ja Abonents jebkādu iemeslu dēļ nevar nodot Iekārtas atpakaļ TB, tad Abonents izmaksā Iekārtu pieņemšanas-nodošanas aktā fiksēto vērtību (turpmāk - Iekārtu vērtība) 5 (piecu) dienu laikā pēc pirmā TB pieprasījuma.

5.5. Ja Abonents neizmaksā Iekārtu vērtību Noteikumu 5.4. punktā norādītajā terminā, tad viņš papildus Iekārtu vērtībai maksā TB nokavējuma procentus 1,5% apmērā no Iekārtu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ja Līgumā piedalās patērētājs - 6% gadā, taču kopsummā ne vairāk par Iekārtu vērtības. Jebkurš no Abonenta saņemtais maksājums vispirms tiek novirzīts nokavējuma procentu, parāda, līgumsoda segšanai.

5.6. Ja Iekārtas tiek nodotas bojātas, Abonents apņemas pilnā apmērā atlīdzināt TB radušos zaudējumus. Iekārtu bojājuma vai zaudējuma vērtības aprēķins tiek noteikts pēc attiecīgās Iekārtas vērtības uz bojājuma vai zaudējuma brīdi. Iekārtas remonta gadījumā, kas radušies Abonenta vainas dēļ, Abonents apņemas veikt remonta apmaksu pilnā apmērā un samaksāt par izsaukumu saskaņā ar Līguma 3.3.punktu.

6. Pieslēguma numura piešķiršana

6.1. TB piešķir Abonentam pieslēguma numuru, kas tiek lietots pieslēgumam TB elektronisko sakaru tīklam, izmantojot publiskā interneta pieslēgumu. Abonentam, noslēdzot Līgumu, ir tiesības izvēlēties pieslēguma numuru no viņam piedāvātā pieslēguma numuru saraksta. TB ir tiesības pieprasīt atlīdzību par attiecīgā pieslēguma numura piešķiršanu.

6.2. Abonentam ir tiesības jebkurā laikā mainīt pieslēguma numuru uz citu, izvēloties to no TB izsniegtā pieslēguma numuru saraksta. TB ir tiesības pieprasīt atlīdzību par pieslēguma numura nomaiņu TB noteiktajā un tajā brīdī spēkā esošajā kārtībā un apmērā.

6.3. TB nav tiesību vienpusēji mainīt Abonenta pieslēguma numuru, izņemot gadījumu, kad tiek mainīts numerācijas plāns. Par Abonenta pieslēguma numura maiņu TB apņemas paziņot Abonentam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

7. Cenas

7.1. Abonentam sniegtie pakalpojumi ir apmaksājami saskaņā ar 2.pielikumā vai reķina minēto vienreizējo ierīkošanas maksu un Abonenta izvelēto maksājumu plānu un tajā norādītiem pakalpojumu tarifiem un likmēm.

7.2. Abonents var jebkurā laikā lūgt mainīt maksājumu plānu uz citu tās pašas kategorijas klientiem tajā brīdī pieejamu maksājumu plānu, piezvanot uz TB Klientu apkalpošanas nodaļu vai atsūtot rakstisko paziņojumu, TB pakalpojumu servisa centrā vai pie TB dīleriem. Ja Abonents ir noslēdzis Minimālā termiņa līgumu, Līgumā noteiktā minimālā pakalpojumu lietošanas termiņa laikā TB ir tiesības noraidīt Abonenta lūgumu par maksājumu plāna maiņu, ja Abonentam ir piešķirta atlaide iekārtām vai pakalpojumiem, vai ja puses ir rakstiski vienojušās par citiem maksājumu plāna piemērošanas noteikumiem, kas maksājuma plāna nomaiņas gadījumā vairs nevar tikt izpildīti.

7.3. Pakalpojumu maksājumu plāns tiek mainīts tikai tajā gadījumā, ja Abonents ir pilnībā norēķinājies par sniegtajiem pakalpojumiem un nav pārkāpis citus Līguma Noteikumu nosacījumus.

7.4. TB ir tiesības pieprasīt samaksu par Abonentam sniegtiem Papildus pakalpojumiem saskaņā ar tajā brīdi spēkā esošajiem izcenojumiem.

7.5. Abonents var iegūt informāciju par spēkā esošajiem tarifiem un citiem maksājumiem, piezvanot uz TB Klientu apkalpošanas nodaļu.

9. Samaksa par Pakalpojumiem

9.1. Katru mēnesī TB apņemas izsniegt Abonentam rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem uz Līgumā norādīto Abonenta pasta adresi vai e-pasta adresi, ņemot vērā Abonenta izvēli. Maksa par ārvalstu sarunām var tikt iekļauta nākamā mēneša rēķinā.

9.2. TB izsniedz Abonentam tikai vienu rēķinu, neatkarīgi no Abonenta rīcībā esošo pieslēguma numuru un noslēgto Līgumu skaita, izņemot gadījumus, kad atšķiras rēķinu piegādes adreses vai maksājumu veidi.

9.3. Abonentam ir pienākums apmaksāt TB rēķinu rēķina norādītajā termiņā.

9.4. Ja Abonents nav saņēmis kārtējo rēķinu, tas neatbrīvo Abonentu no rēķina savlaicīgas samaksas pienākuma. Abonentam ir pienākums nekavējoties paziņot par to TB jebkurā Abonentam ērtā veidā.

9.5. TB sagatavo Abonenta rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem elektroniski un tie ir derīgi bez paraksta.

9.6. TB ir tiesības pieprasīt maksājumu avansā vai citu saistību izpildes nodrošinājumu, ja:

9.6.1. saskaņā ar Abonenta lūgumu tiek mainīts Abonenta izvēlētais maksājumu plāns;

9.6.2. Abonents nav apmaksājis rēķinu noteiktajā termiņā vai pilnā apmērā;

9.6.3. Abonents pārsniedz pakalpojumu kredīta limitu;

9.6.4. Abonentam sniegtajiem pakalpojumiem vai pārdotajām iekārtām tiek piemērotas atlaides;

9.6.5. Abonents nav Latvijas Republikas rezidents;

9.6.6. citos Noteikumos, Līgumā un/vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

9.7. Par katru rēķina samaksas kavējuma dienu Abonentam ir pienākums maksāt nokavējuma procentus:

9.7.1. 0,2% (bet ja Līgumā piedalās patērētājs - 6% gadā) no laikā nesamaksātās summas, taču kopsummā ne vairāk par laikā nesamaksātās summas, ja Abonents nokavē viena tekošā mēneša samaksas termiņu;

9.7.2. 0,5% (bet ja Līgumā piedalās patērētājs - 6% gadā) no laikā nesamaksātās summas, taču kopsummā ne vairāk par laikā nesamaksātās summas, ja Abonents kavē tekošo rēķinu apmaksu par diviem un vairāk piestādītiem pakalpojumu sniegšanas mēnešiem.

9.8. Nokavējumu procentu summas tiek iekļauta nākamajos rēķinos. Jebkurš no Abonenta saņemtais maksājums vispirms tiek novirzīts nokavējuma procentu, parāda, līgumsoda segšanai.

9.9. TB ir tiesības nodot Abonenta parādu piedzīņai trēšām personām.

9.10. Abonenta maksājums tiek uzskatīts par saņemtu, kad attiecīgā summa ir ieskaitīta TB kontā vai kad Abonents iesniedz TB maksājumu apliecinošu dokumentu.

9.11. Abonentam ir tiesības maksāt par pakalpojumiem avansā.

10. Kredīta limits

10.1. TB ir tiesības noteikt Abonentam sniedzamo pakalpojumu kredīta limitu. Piešķirtais sākotnējais pakalpojumu kredīta limits tiek norādīts Līgumā. Gadījumā, ja Abonents ir noslēdzis ar TB divus vai vairāk Līgumus, izrakstītajā rēķinā tiek noteikts viens kopējais pakalpojumu kredīta limits visiem rēķinā norādītajiem pieslēguma numuriem.

10.2. Pakalpojumu kredīta limits var tikt mainīts, ņemot vērā Abonenta pakalpojumu izmantošanas termiņu, saistību izpildi un informāciju par Abonenta maksātspēju. Abonents par izmaiņām pakalpojumu kredīta limitā tiek informēts rakstiski Abonentam nosūtītajā rēķinā.

10.3. Abonents var izvēlēties mazāku pakalpojumu kredīta limitu nekā TB piedāvātais kredīta limits, taču tam ir jābūt saprātīgam un pamatotam. Iesniegums par kredīta limita maiņu iesniedzams rakstiski.

10.4. Abonentam pašam ir pienākums kontrolēt izmantoto pakalpojumu izmaksas un to atbilstību noteiktajam kredīta limitam.

10.5. TB ir tiesības ierobežot pakalpojumu sniegšanu Abonentam, ja ir sasniegts vai pārsniegts Abonenta kredīta limits, un/vai ierobežot pakalpojumu sniegšanu vēlāk jebkurā laikā pēc kredīta limita pārsniegšanas.

11. Pakalpojumu pārtraukšana un ierobežošana

11.1. Abonents var lūgt TB pārtraukt pakalpojumu sniegšanu uz laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem gada laikā. Ja ir noslēgts Minimālā termiņa līgums, Abonents var lūgt pārtraukt pakalpojumu sniegšanu tikai tad, ja viņš ir nepārtraukti izmantojis TB pakalpojumus visā Līgumā paredzētajā Abonenta minimālajā pakalpojumu izmantošanas termiņā vai ir samaksājis depozītu TB noteiktajā apmērā. Pēc Abonenta lūguma uz laiku pārtrauktu pakalpojumu sniegšana tiek atjaunota, pamatojoties uz Abonenta iesniegumu, pēc tam, kad Abonents ir samaksājis TB noteikto maksu par pieslēguma atjaunošanu un pieslēguma numura rezervāciju, ja TB tādu ir noteikusi.

11.2. TB ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot pakalpojumu sniegšanu Abonentam, ja:

11.2.1. sniegto pakalpojumu summa pārsniedz Abonenta iemaksāto summu (tajos gadījumos, kad par pakalpojumiem tiek iekasēts avanss);

11.2.2. tiek pārsniegts Abomemta kredīta limits;

11.2.3. Abonents nav apmaksājis rēķinu noteiktajā termiņā vai pilnā apjomā;

11.2.4. Abonents ir norādījis nepareizus personiskos datus vai tos nav norādījis vispār;

11.2.5. Abonents ir novirzījis citu telekomunikāciju operatoru vai pakalpojumu sniedzēju sakaru plūsmas TB elektronisko sakaru tīklā vai Abonenta ierosinātu sakaru plūsmu caur TB sakaru tīklu uz citiem tīkliem, vai ir radījis traucējumus TB elektronisko sakaru tīkla darbībai. Šis pārkāpums tiek uzskatīts par būtisku Līguma pārkāpumu;

11.2.6. TB veic nepieciešamos būvniecības, tīkla uzturēšanas, apkopes vai profilakses darbus;

11.2.7. Abonents izmanto pakalpojumus, pārkāpjot Līgumu, Noteikumus vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, vai izmanto iekārtas, kas neatbilst šajos Noteikumos paredzētajām prasībām;

11.2.8. Citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

11.3. Ja Abonents nenovērš Līguma Noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Abonentam nosūtīts rakstisks un/vai SMS brīdinājums TB ir tiesības pārtraukt viena vai vairāku pakalpojumu sniegšanu Abonentam bez papildus brīdinājuma izteikšanas.

11.4. Ja Abonents ir novērsis pieļauto pārkāpumu, pakalpojumu sniegšana tiek atjaunota 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tam, kad ir saņemta pamatota informācija par pārkāpuma novēršanu. Atjaunojot Abonenta vainas dēļ pārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, TB ir tiesības pieprasīt no Abonenta apmaksāt tam izsniegto kārtējo rēķinu, uzkrātās parāda summas, samaksāt nokavējuma procentus, līgumsodu (ja ir noteikts) un/vai TB noteiktu atlīdzību par atkārtotu pieslēgumu un pieslēguma numura rezervāciju.

12. Noteikumu un cenu izmaiņas

12.1. TB ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus, pakalpojumu kopumu un saturu, funkcijas un apjomu, pakalpojumu cenas, tarifus un papildus maksājumus, paziņojot par to Abonentam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās. Ja līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās brīdim Abonents nav iesniedzis TB rakstisku pieteikumu par Līguma izbeigšanu, tiks uzskatīts, ka Abonents Noteikumu grozījumiem ir piekritis.

12.2. Informācija par Noteikumu izmaiņām Abonentam tiek sniegta Abonentam kopā ar kārtējo rēķinu. Informācija par izmaiņām pakalpojumu izcenojumos, tarifos un papildus maksājumos tiek sniegta rakstiski vai, ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tikai TB mājas lapā internetā, caur plašsaziņas līdzekļiem un/vai citā piemērotā veidā.

12.3. Abonentam izdevīgas izmaiņas (piem., cenu samazināšana) var tikt veiktas, Abonentu par to nebrīdinot. 13. Atbildība 13.1. Puses atbild par saistību, kas izriet no Līguma, neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līgumā, Noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 13.2. Ja TB vainas dēļ nav bijis iespējams izmantot TB sniegtos pakalpojumus, TB kompensē Abonentam abonēšanas maksu vai minimālo mēneša maksu, ja tādu paredz noslēgtais Līgums, par laika posmu, kad nebija iespējams izmantot pakalpojumus. Kompensācijas summa tiek atskaitīta no kārtējā vai tam sekojošā mēneša rēķina.

13.3. Puses neatbild par savu saistību neizpildi, ja šādu neizpildi izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. TB neatbild par sniegto pakalpojumu kvalitāti, ja šo kvalitāti ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi (tai skaitā: elektrolīniju avārijas, zibens, ugunsgrēki, plūdi, streiki, kara darbības, valsts darbības), kā arī Latvijas Republikas kompetento institūciju noteikta TB elektronisko sakaru tīkla atslēgšana uz obligāto profilakses pārbaužu veikšanas laiku.

13.4. TB neatbild par Abonenta zaudējumiem, kas radušies TB elektronisko sakaru tīkla traucējumu dēļ, izņemot gadījumus, kad zaudējumi ir radušies TB vainas, kas izpaužas kā ļauns nolūks vai rupja neuzmanība, dēļ.

13.5. TB neatbild par Abonenta nosūtīta SMS teksta saturu, kā arī par adresātu numuru sarakstu, kuriem Abonents nosūta SMS, izmantojot TB sniegtos pakalpojumus. 14. Līguma saistību nodošana 14.1. Abonents var nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma (turpmāk– Līguma pārjaunojums), tikai pēc rakstiskas TB piekrišanas saņemšanas. Vienošanās starp esošo un jauno Abonentu par tiesību un pienākumu nodošanu ir jānoformē rakstiski un jāapstiprina ar TB pilnvarotas personas parakstu.

14.2. Ja puses nevienojas citādi, par saistību, kas rodas līdz Līguma pārjaunošanai, pienācīgu izpildi atbild esošais Abonents. Ja TB tam piekrīt, saistības, kas radušās līdz Līguma pārjaunošanai, var tikt nodotas jaunajam Abonentam. TB no jaunā Abonenta var pieprasīt avansu vai nodrošinājumu par pienācīgu esošā Abonenta saistību izpildi.

15. Līguma laušana

15.1. Ja ir noslēgts Minimālā termiņa līgums, Abonentam ir tiesības lauzt Līgumu tikai pēc Līgumā norādītā minimālā pakalpojumu izmantošanas termiņa notecējuma, rakstiski brīdinot par to TB ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Ja ir noslēgts beztermiņa līgums, Abonentam ir tiesības Līgumu lauzt jebkurā laikā, rakstiski paziņojot par to TB ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš un norādot Līguma laušanas datumu.

15.2. TB ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu brīdinot par to Abonentu rakstiski ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja:

15.2.1. Abonents atkārtoti viena gada laikā izdara to pašu Līguma pārkāpumu;

15.2.2. nav saņemts Abonenta iesniegums atjaunot pēc viņa lūguma apturētu pakalpojumu sniegšanu vai ir notecējis Noteikumos paredzētais maksimālais pakalpojumu apturēšanas laiks;

15.2.3. Abonents izdara 11.2.5. apakšpunktā paredzētu pārkāpumu;

15.2.4. Abonents izdara jebkādu citu būtisku Noteikumu pārkāpumu;

15.2.5. Citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

15.3. Gadījumā, ja Minimālā termiņa līgums tiek lauzts pirms termiņa Abonenta vainas dēļ, Abonentam ir pienākums samaksāt līgumsodu tādā apmērā, kas ir vienāds ar divkāršo abonēšanas maksas summu, kas saskaņā ar Līgumu būtu maksājama par laika periodu no pārkāpuma dienas līdz Līgumā noteiktā minimālā pakalpojumu izmantošanas termiņa beigām, vai Līgumā paredzēto minimālo mēneša maksu summu, kas būtu maksājama par iepriekš minēto periodu, kā arī atlīdzināt TB zaudējumus, ko tā ir cietusi sakarā ar Līguma pārkāpumu, ciktāl tos nesedz līgumsods.

15.4. TB, ievērojot 12.2. punktā paredzēto kārtību, ir tiesības daļēji vai pilnībā pārtraukt Papildus pakalpojumu sniegšanu Abonentam, ja šādi pakalpojumi TB elektronisko sakaru tīklā vairs netiek sniegti.

15.5. Abonentam visi Līgumā paredzētie maksājumi ir jāsamaksā TB ne vēlāk kā līdz Līguma laušanas dienai.

16. Strīdi

16.1. Abonentam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas ir tiesības rakstiski izteikt savas pretenzijas par, viņaprāt, nepienācīgu pakalpojumu sniegšanu vai maksājumiem, ko tas apstrīd. TB apņemas atbildēt uz Abonenta rakstiskiem lūgumiem un pretenzijām ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. TB ir tiesības pieprasīt pamatotu atlīdzību par Abonenta rakstiski iesniegto pretenziju izskatīšanu, ja iesniegumā norādītās pretenzijas izrādās nepamatotas.

16.2. Gadījumā, ja strīdu neizdodas atrisināt pušu savstarpēju pārrunu ceļā, tas tiek izskatīts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Puses vienojas, ka visi strīdi par Līguma saistību izpildi, ieskaitot prasības par Abonenta parādiem, tiks izskatīti tiesā pēc atbildētāja dzīvesvietas.

+ Образец договора
Клиенты
latvijaspasts
adenta
dienaszurnali
laci
latvijaskoncerti
opencredit
indutek
interlux
kmm
paulig
acd
crediton
sunubanka
ecolife
geste
lakron
Triumph
LAAC
RĪGAS VESELĪBAS CENTRS
YELLOW STONE
CANDINA BALTICA
ABONĒŠANAS CENTRS
ECOLIFE
SARKANAIS KRUSTS
FN SERVISS
PASAULES DABAS FONDS
AVOISS
GESTE
LSPA
ORANŽNAMI
SAMC
SHIEDEL
BALSTS
CITY EXPRESS
KKC
candina baltica
pislētvides serviss
efumo
hollywood smile
kreiss
igreen
rīgas veselības centrs
yellow stone
laac
tiropa
bruninieks ms